Samen sterkt.

16,4% van de Belgen leeft in armoede of loopt het risico in armoede te belanden.

Welzijnsschakels vindt dat iedere mens gelijke kansen, basisrechten en respect verdient. Daarom zetten wij ons in tegen uitsluiting door armoede of afkomst.

Dat doen we met lokale Welzijnsschakels vol vrijwilligers die, samen met gezinnen die uitsluiting ervaren, zich inzetten voor een betere samenleving. We bestaan uit bijna 200 vrijwilligersgroepen en samen bereiken we meer dan 30.000 mensen in een armoedesituatie.

Dit doen we onder toeziend oog van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

text

text

Ontmoeten is een kernwoord in het verzet tegen uitsluiting. Wij willen kansen bieden aan iedereen die uitsluiting ervaart door armoede of afkomst, en dat doen we terwijl we elkaar ontmoeten, in onze eigen buurt.

Onze Welzijnsschakels werken mee aan tal van activiteiten en acties voor een rechtvaardige en duurzame samenleving:

 • We ondersteunen mensen door middel van persoonlijk contact en huisbezoeken.
 • Tijdens onze groepsactiviteiten ontmoeten we en leren we van elkaar.
 • We bieden praktische ondersteuning.
 • We gaan in gesprek met allerlei maatschappelijke instellingen zoals het OCMW, de huisvestingsmaatschappij, scholen, huisdokters, verenigingen..
 • We voeren samen actie voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, goede huisvesting, arbeid, vrijetijdsbesteding...

In onze strijd voor een rechtvaardige samenleving staan we niet alleen. We zijn een structurele partner van Welzijnszorg. Als erkende landelijke vereniging waar armen het woord nemen zijn we aangesloten bij het Netwerk tegen Armoede. We ondersteunen Decenniumdoelen en werken samen met Broederlijk DelenOrbit  en vele andere (sociaal-culturele) organisaties. 

Maak kennis met onze medewerkers!

Valentine

Aanspreekpunt West-Vlaanderen | Lokaal politiserend werken
Valentine
Samen kunnen we de dingen veranderen, vertrekkend vanuit de ervaringen en context van mensen in armoede, met veel warme contacten en ontmoeting. Werken aan een rechtvaardige samenleving, daar wil ik mij met veel plezier en enthousiasme voor inzetten.

Marjan

aanspreekpunt Limburg | opstartende groepen | vrijwilligersbeleid
Marjan
Ik krijg energie van het werken met welzijnsschakelgroepen en mensen die op het eerste zicht veel van elkaar verschillen. Ik hou ervan om te zien hoe ze elkaar vinden, elkaar inspireren, leren van elkaar en samen kunnen groeien.

Caro

ervaringsdeskundigheid | stem geven
Caro
Ik hou ervan dan ik eigenlijk betaald word om ‘ambetant te doen’. Mijn job is mensen bewustmaken, bepaalde mechanismen in de maatschappij zichtbaar maken – iets waar mensen vaak liever niet mee geconfronteerd worden.

Lut

coördinator
Lut
Het is fijn om te blijven vaststellen dat elke eerste keer binnenkomen in een lokale Welzijnsschakel steeds samengaat met een gevoel van ergens thuiskomen.

Lieven

aanspreekpunt Oost-Vlaanderen | diversiteit | missie- en visiegedreven werken
Lieven
Welzijnsschakels zijn voor mij een thuis én tegelijk een verruiming van mijn wereld. Ik kijk op een andere manier naar de dorpen en steden waar een welzijnsschakel bestaat.

Bram

Helpdeskmedewerker
Bram
Door veel op de baan te zijn, heb ik ook wat dat helikopterzicht. Het is ook fijn om groepen met elkaar in contact te brengen.

 

PED-werking

De inzet van ervaringsdeskundigen behoort tot het DNA van Welzijnsschakels.

 

Samen met een team van ervaringsdeskundigen gaan we aan de slag. We zetten ervaringsdeskundigen professioneel (PED) in en geven samen vormingen of begeleiden een welzijnsschakelgroep in een proces. Dit doen we steeds in tandem. 

Elke (PED): "Ik wil mensen bewust maken dat niemand voor armoede kiest. Het kan iedereen overkomen. Ik werk heel graag met Welzijnsschakels omdat ik met mijn ervaring kan werken. Niet alleen je verhaal vertellen maar er ook mee werken vind ik heel belangrijk."

PED Werking​​​​​

 

Een beter begrip

Ook in lokale welzijnsschakelgroepen vinden we ervaringsdeskundigheid een onmisbare schakel. Vanuit hun rugzak hebben mensen met armoede-ervaring een beter inzicht in hoe je drempels wegwerkt of in welke noden er leven in een gemeente of stad. Door samen in dialoog te gaan versterken we elkaar. We stimuleren groepen om zoveel mogelijk in te zetten op participatie en inspraak van mensen met armoede-ervaring. 

 

 

Onze visie

Armoede, sociale uitsluiting en discriminatie

Armoede is een complex en structureel gegeven dat wijst op sociale uitsluiting op diverse levensdomeinen. Mensen in een armoedesituatie zijn hierdoor niet langer in staat om zich volwaardig te ontplooien en deel te nemen aan de samenleving. We weten dat armoede niet de schuld is van de persoon in kwestie. Het is de samenleving en de manier waarop deze is georganiseerd die iedereen in staat moet stellen om op een menswaardige manier te leven.

De kapstokken, fundamenten, principes van Welzijnsschakels

 1. Ont-moe-ten (ww, ontmoette, heeft ontmoet): samenkomen van mensen, leefwerelden

We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We nodigen mensen met en zonder uitsluitingservaring steeds opnieuw uit om zichzelf te zijn en de ander te leren kennen. We zien ontmoeten als het creëren van een moment zonder drempels waar verschillende werelden elkaar kunnen zien, kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren. Door samen op verhaal te komen, gaan we in elkaars schoenen staan. We geloven in de kracht van ontmoeting om terug iemand te worden. Zo kan je (opnieuw) groeien en een plaats en een stem innemen in de groep, in de eigen omgeving en in de samenleving.

 1. Be-trok-ken-heid (de; v.): zwijgend aanwezig zijn en luisteren naar;

We nemen de tijd en de ruimte om in te gaan op zaken zoals ze zich voordoen: een gesprek zonder verwachtingen of haast, een tas koffie drinken zonder woorden of echt willen luisteren naar het verhaal dat wordt verteld. We proberen steeds opnieuw, met een open houding en zonder vooroordelen, aansluiting te zoeken bij de leefwereld en het levensverhaal van de ander. Ook al betekent dit blijven uitnodigen tot de ander klaar is om op die uitnodiging in te gaan en blijven luisteren tot de ander is uitverteld.

 1. Ge-lijk-waar-dig (adj.): op gelijke voet

We geloven dat iedereen is geboren met krachten en talenten. Maar door situaties van uitsluiting raken deze krachten en talenten vaak ondergesneeuwd. We creëren momenten waarin iedereen met zijn of haar talenten zichzelf kan zijn, opnieuw in zichzelf en anderen kan geloven en daardoor kan groeien. We houden rekening met ieders krachten en talenten en we bewonderen de bijdrage van iedereen in de groep en van de groep. Want elke bijdrage telt.

 1. Di-ver-si-teit (de, v.): je mag er zijn, wie je ook bent

Iedereen is anders en iedereen telt mee. Daar gaan we van uit. En we gaan ook met die verschillen aan de slag. Ook al is dat dikwijls met een bluts en met een buil. Door ontmoeting leren we elkaar kennen en leren we van elkaar. Vanuit de verschillende leefwerelden, verhalen, ervaringen en perspectieven werken we samen aan een menswaardig bestaan voor iedereen.

 1. Par-ti-ci-pe-ren: meemaken; mee de samenleving maken

Iedereen die wil, mag en kan deelnemen aan activiteiten in de groep, de omgeving en de samenleving. Of je nu de koffie maakt, de koffie uitschenkt, de koffie drinkt of de koffietas afwast, je bent er. Dat is wat telt. Tegelijk proberen we de samenleving te veranderen door uit te wisselen met anderen en met het beleid. De verschillende stemmen van iedereen zijn daarbij even belangrijk en mogen gehoord worden.

 1. Vrijwillige inzet; vrijwillig en onmisbaar

Om armoede de wereld uit te werken, is de inzet van iedereen nodig: de inzet van de overheid, van organisaties, en beroepskrachten en de inzet op vrijwillig basis. Iedereen vertrekt daarbij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, engagement en talent. We proberen elkaar aan te vullen en te versterken. De vrijwillige inzet van iedereen, hoe groot of klein die bijdrage ook is, is welkom.

 1. Co-a-li-tie (v., [-s]); zich lokaal verbinden met anderen om zich samen in te zetten voor een gemeenschappelijke strijd

Armoede bestrijden doe je niet alleen. Van onderuit en samen met anderen denken we na over verandering. We vertrekken daarbij van de persoonlijke ervaringen van mensen en verbinden ons verhaal met dat van anderen. We signaleren onrechtvaardigheid en roepen lokale partners op om samen en hardop te strijden voor een meer rechtvaardige samenleving voor iedereen.

 1. In-slui-ten; tegenovergestelde van uitsluiten

We geloven in een samenleving waar niemand wordt uitgesloten. En dit begint in onze welzijnsschakel waar iedereen welkom is en zonder meer als deel van de groep wordt beschouwd. Van daaruit strijden we samen aan het realiseren van de sociale grondrechten voor iedereen, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties. We laten samen met anderen onze stem horen totdat iedereen aan onze samenleving kan deelnemen en mee vorm kan geven aan de samenleving van de toekomst.